تاریخ های مهم

شرکت در همایش : ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

شروع زمان دریافت مقاله : ۵اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقاله : ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اعلام نتیجه داوری مقالات : ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

 

 

برنامه زمانبندی

 

شروع زمان دریافت : ۵اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اعلام نتایج داوری:  ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری همایش: ۷ شهریور ۱۳۹۷

دسترسی سریع

 

فرمت ارسال مقاله

ارسال مقاله

محورهای تخصصی کنفرانس

کمیته علمی