سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

  • Home / تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

شرکت در همایش : ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

شروع زمان دریافت مقاله : ۵اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقاله : ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اعلام نتیجه داوری مقالات : ۲۵ مرداد ۱۳۹۷