تاریخ های مهم

شرکت در همایش : ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

شروع زمان دریافت مقاله : ۵اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقاله : ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اعلام نتیجه داوری مقالات : ۲۵ مرداد ۱۳۹۷