راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقاله برای همایش غدیر در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد

  1. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ مورد یکی از محورهای اصلی همایش ﺑﺎﺷﺪ؛
  2. مقاله ارسال شده نباید ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ارائه یا ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ؛
  3. مقاله تهیه شده حداکثر می تواند ۱۲ صفحه داشته باشد و باید شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و در نهایت بحث و نتیجه گیری باشد؛
  4.  تهیه مقاله در فرمتی که توسط دبیرخانه همایش اعلام شده است الزامی است؛
  5. ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺳــﺎﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ، مرتبه یا ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﻰ، ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻰ و واژه های کلیدی باشد؛
  6.  ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ دبیرخانه همایش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ؛
  7.  ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ شیوه نامه ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ ارائه شده توسط دبیرخانه همایش می باشد ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ که نتیجه آن در اولین فرصت به ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؛
  8.  در صورتیکه نویسنده یا نویسندگان نوع ارائه مقاله را سخنرانی انتخاب نموده باشند تصمیم گیری در خصوص سخنرانی یا پوستری بودن مقاله بنا به نظر داوران و رای نهایی شورای داوری خواهد بود.

 

برنامه زمانبندی

 

شروع زمان دریافت : ۵اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اعلام نتایج داوری:  ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری همایش: ۷ شهریور ۱۳۹۷

دسترسی سریع

 

فرمت ارسال مقاله

ارسال مقاله

محورهای تخصصی کنفرانس

کمیته علمی