سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

  • Home / اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی سطح مدرک رشته تحصیلی دانشگاه
۱ مهدیه اسدی مقدم مدرس دکتری روانشناسی تهران
۲ جواد ایمانی مدرس دکتری مدیریت آموزشی آموزش و پرورش
۳ علی رضا علیدادی مدرس دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
۴ فریده محسنی مدرس دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
۵ محمد نور رحمانی مدرس دکتری برنامه ریزی دانشگاه آزاد بندرعباس
۶ سید علی ثریایی استاد یار دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد بابل
۷ سید حسن موسوی مدرس دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران
۸ اسداله عباسی استادیار دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد تهران جنوب
۹ سیده مینو طاهرالدینی مدرس دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران
۱۰ مسعود علویان صدر مدرس دکتری مدیریت شهری دانشگاه علمی کاربردی شهرسازی
۱۱ امیر راد مدرس دکتری بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
۱۲ ابوالفضل پاکاری مدرس دکتری بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
۱۳ نگار نجفی مدرس دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
۱۴ الهام حبیبی مدرس دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۵ محمد پروین مدرس دکتری مدیریت شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی