پست های وبلاگ

Tag Archives for خوارج

بررسی نقش زنان نظامی خوارج در قرن اول هجری

بررسی نقش زنان نظامی خوارج در قرن اول هجری

موقعیت زنان در نهضت خوارج وقتی بهتر درک میشود که به مقام و منزلت زن در جامعه عصر اموی واقف شویم. زن در آن عصر تنها وسیله شهوترانی و تولید مثل بود. حضور زنان در…